U plemien, u ktorých nie je štandardom povolená kupirácia, môže rozhodca rozhodnúť o tom, že psa neposúdi pre podozrenie na operácie určené na korekciu pôvodného stavu alebo črty (napr. kupírované ucho, kupírovaný chvost). Dôvod, prečo bolo zadané hodnotenie NEMOŽNO POSÚDIŤ musí byť uvedený v posudku.

PRAVIDLÁ

Výstava sa uskutoční v sobotu 17. februára 2018 na výstavisku Incheba Expo, a.s. www.incheba.sk.

Výstava Victory Show 2018 je usporiadaná v zmysle pravidiel zverejnených na tejto webstránke a schválených Prezídiom SKJ. Šampión šampiónov za rok 2017 sa riadi zverejneným postupom a je pokračovaním Victory show. Výstava je otvorená pre Triedu junior šampiónov, Triedu strednú pre junior šampiónov, Triedu dospelých šampiónov a Triedu veterán šampiónov.

Jednou z podmienok súťaže je, že vo vyraďovacej súťaži najlepších postupujúcich dospelých psov, musí mať každý pes svojho predvádzajúceho, tzn. jeden vystavovateľ nemôže predvádzať viac ako jedného psa.

Prihlasuje sa cez online www.onlinedogshows.sk. K prihláške je možné do online systému nahrať farebnú fotografiu psa o veľkosti max. 1MB, ktorá bude uverejnená v katalógu.
Prihlasovanie emailom nie je možné! Pes musí byť nahratý v systéme online.

TRIEDY

Psa je možné prihlásiť iba do jednej triedy!

Pre triedu junior šampiónov je potrebné doložiť k prihláške doklad o získaní titulu Šampióna mladých. Trieda je prístupná všetkým psom od 9 mesiacov do 18 mesiacov, ktoré získali titul Šampión mladých z ktorejkoľvek krajiny uznanej FCI. Jedinec môže získať titul CAJC.

Pre triedu strednú je potrebné doložiť k prihláške doklad o získaní Šampióna mladých. Trieda je prístupná všetkým psom od 15 do 26 mesiacov, ktoré získali titul Šampión mladých z ktorejkoľvek krajiny uznanej FCI. Jedinec môže získať CAC, R.CAC.

Pre triedu šampiónov dospelých je potrebné doložiť k prihláške doklad o získaní šampionátu. Trieda je prístupná všetkým psom od 15 mesiacov, ktoré získali titul Šampión dospelých z ktorejkoľvek členskej krajiny FCI. Jedinec môže získať CAC, R.CAC.

TITULY

Od 1.1.2018 už nebudú vydávané kartičky CAJC, CAC, res.CAC, BOB, BOS, BOJ.

TITULY – TRIEDA JUNIOR ŠAMPIÓNOV

CAJC – možu získať pes a suka ocenení V1 v triede junior šampiónov a sú vo veku 9 – 18 mes.

Victory Junior Winner – súťažia psi a suky ocenené V1, CAJC z triedy Junior šampiónov a V1, CAC z triedy strednej.
Všetci jedinci ocenení Victory Junior Winner, pes aj suka podľa skupín FCI a neuznané plemená, nastupujú po skončení posudzovania danej skupiny v kruhu o výber troch postupujúcich jedincov. Z nich sa v záverečnej súťaži určí poradie v každej skupine (tri miesta). Víťazi všetkých 11-tich skupín postupujú do záverečného finále o tituly Junior Šampión Šampiónov SR 2017, I. Junior Vicešampión Šampiónov SR 2017 a II. Junior Vicešampión Šampiónov SR 2017.

TITULY – TRIEDA STREDNÁ

Pes a suka ocenení známkou V1, CAC postupujú do súťaže o titul Victory Junior winner. Psi a suky ocenené známkou V2 v tejto triede môžu získať titul res. CAC.

TITULY – TRIEDA ŠAMPIÓNOV DOSPELÝCH

Pes a suka ocenení známkou V1, CAC postupujú do súťaže o titul Victory winner a do výberu súťaže Šampión šampiónov.
Victory Winner – získavajú pes a suka ocenení známkou V1 a CAC. Psi a suky ocenení známkou V2 v tejto triede môžu získať titul res. CAC.
Všetci jedinci ocenení Victory Winner, pes aj suka podľa skupín FCI a neuznané plemená, nastupujú po skončení posudzovania danej skupiny v kruhu o výber ôsmich (v prípade menšieho počtu nastúpených jedincov štyroch) postupujúcich jedincov. Z nich sa v záverečnej súťaži K.O. SYSTÉMOM určí poradie v každej skupine (tri miesta). Víťazi všetkých 11-tich skupín postupujú do záverečného finále o tituly Šampión Šampiónov SR 2017, I. Vicešampión Šampiónov SR 2017 a II. Vicešampión Šampiónov SR 2017. Poradie 11-tich finalistov dospelých určí súčet bodov piatich delegovaných rozhodcov v záverečnej súťaži.

TITULY – TRIEDA VETERÁN ŠAMPIÓNOV

Victory Veteran Winner – získavajú pes a suka ocenení známkou V1.
Všetci jedinci ocenení Victory Veteran Winner, pes aj suka podľa skupín FCI a neuznané plemená, nastupujú po skončení posudzovania danej skupiny v kruhu o výber troch postupujúcich jedincov. Z nich sa v záverečnej súťaži určí poradie v každej skupine (tri miesta). Víťazi všetkých 11-tich skupín postupujú do záverečného finále o tituly Veterán Šampión Šampiónov SR 2017, I. Veterán Vicešampión Šampiónov SR 2017 a II. Veterán Vicešampión Šampiónov SR 2017.

Udeľuje sa aj titul Šampión Šampiónov SR 2017 národných plemien, Šampión Šampiónov SR 2017 poľovných plemien, Šampión Šampiónov SR 2017 pracovných plemien a Šampión Šampiónov SR 2017 sympatia. Titul získava jedinec s najvyšším dosiahnutým výsledkom. V prípade rovnosti rozhodne K.O. systém.

VETERINÁRNE PODMIENKY

Každý pes v majetku občana SR musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou, resp. podľa dĺžky platnosti vakcíny. Psy zo zahraničia musia mať PET PASSPORT s platným očkovaním proti besnote.

 

PRIHLASOVANIE

PRIHLASOVANIE IBA ONLINE
www.onlinedogshows.sk

TERMÍN UZÁVIERKY PRIHLÁŠOK:

TERMÍN UZÁVIERKY PRIHLÁŠOK JE 25.01.2018

Úhradu výstavných poplatkov vykonajte až po registrácii online prihlášky.

Na prihlásenie využite prosím online prihlášku www.onlinedogshows.sk.
Nezabudnite nahrať aj fotografiu o max 1MB.

Úhradu výstavného poplatku = bankový prevod je nutné realizovať do 24 hodín od prihlásenia psa cez online. Neuhradené prihlášky sú bez upozornenia po 10-tich dňoch vymazané. Pripísanie úhrady výstavného poplatku si viete skontrolovať vo svojom menu. Storno prihlášky nie je možné!

Návratku nájdete vo svojom menu približne 5 dní pred výstavou.

Úhradu výstavných poplatkov vykonajte až po registrácii online prihlášky. Nezabudnite uviesť variabilný symbol! Ku každej prihláške musí byť priložená čitateľná kópia preukazu o pôvode psa. Iné doklady (puppy card, matriky a pod.) nie sú akceptované! Platí pre všetky triedy.
Online štatistiku obsadenia tried nájdete po prihlásení v online systéme.

Potrebné údaje k úhrade (bankové spojenie, výšku výstavného poplatku a variabilný symbol) nájdete pri odoslanej prihláške v systéme online. Termín uzávierky je zároveň aj termínom úhrady výstavného poplatku k príslušnej uzávierke.

Vystavovatelia, ktorých poplatky nebudú na účte najneskôr do termínu uzávierky výstavy, resp. budú neidentifikovateľné, sa budú považovať za neuhradené.

Každý majiteľ, resp. vystavovateľ, musí uviesť variabilný symbol. Pri platbách zo zahraničia uveďte variabilný symbol do správy-informácie pre príjemcu.

Doklady o úhrade nie je potrebné zasielať. Platba sa identifikuje podľa variabilného symbolu.

Prihlásením svojho psa sa vystavovateľ zaväzuje dodržiavať predpisy výstavného poriadku SKJ, FCI, propozície výstavy a slovenské veterinárne predpisy a vyslovuje súhlas na zverejnenie jeho adresy v katalógu výstavy a na webovej stránke organizátora. Taktiež dáva súhlas na publikovanie fotografií, výsledkov a posudkov jedinca podľa potrieb usporiadateľa, SKJ a partnerov výstavy.
Prihlásením psa sa vystavovateľ zaväzuje uhradiť všetky poplatky.

POPLATKY

Výstavný poplatok je 35€ za každého prihláseného psa.

Vystavovatelia, ktorých poplatky nebudú na účte najneskôr do termínu uzávierky výstavy, resp. budú neidentifikovateľné, sa budú považovať za neuhradené. Každý majiteľ, resp. vystavovateľ, musí uviesť variabilný symbol. Pri platbách zo zahraničia uveďte variabilný symbol do správy-informácie pre príjemcu. Doklady o úhrade nie je potrebné zasielať. Platba sa identifikuje podľa variabilného symbolu. V prípade vrátenia poplatkov z akéhokoľvek dôvodu, si z poukázanej sumy účtujeme manipulačný poplatok vo výške 10€.

Uzávierka prihlášok (aj ukončenie prijímania fotografií !): 25.01.2018.

BANKOVÉ SPOJENIE

Názov účtu: Slovenská kynologická jednota, Furmanská 9, 84103 Bratislava
č.účtu: 2667080247/1100
IBAN CODE: SK73 1100 0000 0026 6708 0247
SWIFT CODE / BIC: TATRSKBX
Adresa banky: Tatra banka, Hodžovo nám.3, Bratislava

PROGRAM

Kontakt

Slovenská kynologická jednota, 
Furmanská 9, 84103 Bratislava, SK

Telefón: 00421 910 707 083, [email protected]

Stránkové dni:
utorok, štvrtok od 13.00 – 15.00

Všetky práva vyhradené © Slovenská kynologická jednota  2017 ⎮ webmaster