Slovenská Elitná
výstava šteniat
4. apríl 2020
Slovak Elite Minor Puppy Winner
Slovak Elite Puppy Winner

Prestížna výstava výhradne pre mladší dorast a dorast všetkých plemien psov.
Výstava sa uskutoční v sobotu 4. apríla 2020 na výstavisku Incheba Expo, a.s. www.incheba.sk. 

Organizuje sa časovo súbežne s výstavou Victory show – Šampión šampiónov. Z toho dôvodu je predpoklad, že jedinec nebude časovo stíhať účasť na tejto výstave a aj na Victory show – Šampión šampiónov.

PROGRAM

Od 7:30 Príjem psov 
Od 9:30 Posudzovanie v  kruhoch až po výber Elite Puppy Best in Group
12.30 Záverečná súťaž – Elite Puppy BIS – v záverečnom kruhu súťaže Šampión šampiónov

Zmena programu vyhradená!

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Výstava je usporiadaná podľa výstavného poriadku SKJ a propozícií vydaných organizátorom (schválených prezídiom SKJ). Na výstave sa môžu zúčastniť len jedince zapísané v plemenných knihách uznaných FCI.  

Ku každej prihláške musí byť priložená čitateľná kópia originálu preukazu pôvodu psa. Bez nahratého preukazu o pôvode nemôže byť pes prijatý na výstavu. Iné doklady (puppycard, matriky a iné matričné doklady, nie fotky!!!) sú akceptované. Po získaní preukazu o pôvode psa je potrebné ho zaslať organizátorovi výstavy a požiadať o jeho výmenu ešte pred prihlásením do triedy mladých alebo ostatných dospelých tried.

V prípade nesprávneho zaradenia do triedy na prihláške majiteľom psa, bude jedinec automaticky zaradený do prislúchajúcej triedy podľa veku. Prihlásiť psa na výstavu v deň konania výstavy nie je možné! Preradiť psa do inej triedy v deň výstavy nie je možné! 

Usporiadateľ má právo bez uvedenia dôvodu neprijať psa na výstavu.

U plemien, u ktorých nie je štandardom povolená kupirácia, môže rozhodca rozhodnúť o tom, že psa neposúdi pre podozrenie na operácie určené na korekciu pôvodného stavu alebo črty (napr. kupírované ucho, kupírovaný chvost). Dôvod, prečo bolo zadané hodnotenie “NEPOSÚDENÝ“ musí byť uvedený v posudku.

Ak sa výstava neuskutoční z dôvodov nezavinených usporiadateľom, výstavné poplatky sa použijú na úhradu vzniknutých nákladov. Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené psom či psovi. Majiteľ zodpovedá za všetky škody spôsobené psom. 

Usporiadateľ má právo neumožniť účasť na záverečných súťažiach psovi, ktorého predvádzajúci nie je viditeľne označený katalógovým číslom daného jedinca!

Rozhodca je povinný vylúčiť z posudzovania psy agresívne. Na výstave nie je dovolené stavať psa proti psovi (tzv. hecovanie). Používanie sprayov, púdrov a iných kozmetických prípravkov na úpravu srsti je zakázané. Hlasité povzbudzovanie (doublehandling) psov spoza kruhu je zakázané. Vyväzovanie psov na upravovacích stoloch (tzv. šibeniciach) mimo času, kedy sú psy upravované, je prísne zakázané. Porušenie týchto zákazov môže mať za následok vylúčenie psa z výstavy. 

Predaj šteniec na výstavisku je prísne zakázaný!

Vystavovateľ je zodpovedný za ochranu a pohodu psa na výstave. Je zakázané vystavovať psy situáciám, pri ktorých dochádza k nepohode a zdravotným komplikáciám, ako napr. ponechanie psa v aute pri extrémnych teplotách v lete, či zime alebo kruté zaobchádzanie so psom. Porušenie tohto zákazu bude viesť k vylúčeniu z terajšej a nasledujúcich výstav psov. Rozhodcovia posudzujú podľa platných štandardov vydaných Medzinárodnou kynologickou organizáciou (FCI). 

Rozhodca môže odmietnuť posúdiť psa, ktorý nastúpi do kruhu neskoro. Rozhodca je povinný odmietnuť posúdiť aj psa, ktorého majiteľ na výzvu vedúceho kruhu nepredloží preukaz o pôvode psa.

Upozornenie pre vystavovateľov! Posudkové listy vystavovaných jedincov sú v kruhu. Skontrolujte si v katalógu správnosť zaradenia Vášho psa do triedy podľa plemena a pohlavia. Ak nie je správne zaradený, ešte pred začiatkom posudzovania si vo výstavnej kancelárii vyžiadajte preradenie psa do správnej triedy. 

Ocenenia udelené na tejto výstave platia pre priznane titulu Slovenský šampión šteniat.

VETERINÁRNE PODMIENKY

Každý pes v majetku občana SR musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou, resp. podľa dĺžky platnosti vakcíny. Psy zo zahraničia musia mať PET PASSPORT s platným očkovaním proti besnote.

TRIEDY

  • mladší dorast od kompletného očkovania do 6 mesiacov 
  • dorastu 6-9 mesiacov 

HODNOTENIE

  • Veľmi nádejný
  • Nádejný

TITULY/SÚŤAŽE

  • Slovak Elite Minor Puppy Winner – môžu získať jedince ocenené známkou VN1 v triede mladšieho dorastu, zvlášť psy a suky
  • Slovak Elite Puppy Winner – môžu získať jedince ocenené známkou VN1 v triede dorastu, zvlášť psy a suky
  • Elite puppy BOB – do súťaže nastupujú jedince ocenené Slovak Elite Minor Puppy Winner a Slovak Elite Puppy Winner, spolu psy aj suky
  • Elite puppy BIG – do súťaže nastupujú jedince ocenené Elite puppy BOB. Určí sa poradie prvých troch.
  • Elite puppy BIS – do súťaže nastupujú jedince ocenené Elite puppy BIG. Určí sa poradie prvých troch.

Vystavovanie šampionátov krásy

Šampionáty krásy Slovenska bude možné požiadať vystaviť priamo na výstavisku. K žiadosti je potrebné odovzdať vyplnenú žiadosť, originály posudkových listov, kópiu PP a ostatné doklady podľa príslušného poriadku šampionátu.

K čakateľstvám CAC získaným do 31.12.2017 je treba predložiť aj originály kartičiek CAC, res.CAC, CAJC.

Info k poriadkom šampionátov a tlačivá žiadostí: www.skj.sk

Bez predpísaných podkladov nebude možné vyhovieť žiadosti o šampionát!

Jednotný poplatok za vystavenie diplomu šampióna na výstavisku je 25€

ROZHODCOVIA

Posúdenie všetkých plemien tried mladšieho dorastu a dorastu až po výber Slovak Elite Puppy BIG

FCI skupiny 1, 5, 10

Erdös László, HU

FCI skupiny 4, 7, 8, 9

Vítková Viera, SK

FCI skupiny 2, 3, 6

Vanža Sergej, SK

Výber Slovak Elite Puppy BIS – súťaž prebehne v záverečnom kruhu Victory show – Šampióna šampiónov

Lozič Željko, RS

PRIHLASOVANIE A POPLATKY

PRIHLASOVANIE IBA ONLINE
www.onlinedogshows.sk

Úhradu výstavných poplatkov vykonajte až po registrácii online prihlášky. Nezabudnite uviesť variabilný symbol! Ku každej prihláške musí byť priložená čitateľná kópia preukazu o pôvode psa, prípadne puppy card, matriky a pod.! 

Storno prihlášky je možné LEN do termínu druhej uzávierky! Žiadosť  TU. V prípade vrátenia poplatkov z akéhokoľvek dôvodu, si z poukázanej sumy účtujeme manipulačný poplatok vo výške 10€.

Online štatistiku obsadenia tried nájdete po prihlásení v online systéme. Potvrdenie o prijatí/vstupný list/návratku nájdete po prihlásení v online systéme cca 5 dní pred výstavou.

Rozdelenie kruhov a mapu výstaviska nájdete cca 5 dní pred výstavou na webstránke výstavy.

Súčasťou vstupného listu budú aj katalógové čísla Vášho prihláseného psa/psov, ktoré nájdete na ďalšej strane vstupného listu. Je nevyhnutné, aby ste si ich vytlačili a priniesli so sebou na výstavu, pretože na výstave sa už vydávať nebudú. S týmito číslami nastúpite do výstavného kruhu, prípadne aj na záverečné súťaže.
Neplatí, ak sa preukážete vstupným listom či číslami v mobilnej aplikácii, platné sú iba v tlačenej forme.

Potrebné údaje k úhrade (bankové spojenie, výšku výstavného poplatku a variabilný symbol) nájdete pri odoslanej prihláške v systéme online. Termín uzávierky je zároveň aj termínom úhrady výstavného poplatku k príslušnej uzávierke. 

Úhradu výstavného poplatku = bankový prevod je nutné realizovať do 24 hodín od prihlásenia psa cez online. Neuhradené prihlášky sú bez upozornenia po 7-ich dňoch vymazané. Vystavovatelia, ktorých poplatky nebudú na účte najneskôr do termínu uzávierky výstavy, resp. budú neidentifikovateľné, sa budú považovať za neuhradené. Každý majiteľ, resp. vystavovateľ, musí uviesť variabilný symbol. Pri platbách zo zahraničia uveďte variabilný symbol do správy-informácie pre príjemcu. 

UPOZORNENIE

Ak prihlasujete viac výstav (Slovenskú elitnú výstavu šteniat, Junior & Veteran Trophy, Victory show a Národnú výstavu), e-mailom dostanete viac variabilných symbolov. Stačí keď výstavné poplatky z návratnych e-mailov spočítate a platbu poukážete jedným bankovým prevodom s uvedením jedného variabilného symbolu.

UZÁVIERKY PRIHLÁŠOK

I. uzávierka: 06.02.2020, II. uzávierka: 27.02.2020, III. uzávierka: 12.03.2020

Každý majiteľ, resp. vystavovateľ, musí uviesť variabilný symbol. Pri platbách zo zahraničia uveďte variabilný symbol do správy-informácie pre príjemcu.

Doklady o úhrade nie je potrebné zasielať. Platba sa identifikuje podľa variabilného symbolu.

Prihlásením svojho psa sa vystavovateľ zaväzuje dodržiavať predpisy výstavného poriadku SKJ, FCI, propozície výstavy a slovenské veterinárne predpisy a vyslovuje súhlas na zverejnenie jeho adresy v katalógu výstavy a na webovej stránke organizátora. Taktiež dáva súhlas na publikovanie fotografií, výsledkov a posudkov jedinca podľa potrieb usporiadateľa, SKJ a partnerov výstavy.
Prihlásením psa sa vystavovateľ zaväzuje uhradiť všetky poplatky.

BANKOVÉ SPOJENIE

Názov účtu: Slovenská kynologická jednota, Furmanská 9, 84103 Bratislava
Číslo účtu: 2667080247/1100
IBAN CODE: SK73 1100 0000 0026 6708 0247
SWIFT CODE / BIC: TATRSKBX
Adresa banky: Tatra banka, Hodžovo nám.3, Bratislava

CENY

Ceny za tituly Slovak Elite Minor Puppy Winner, Slovak Elite Puppy Winner, Elite Puppy BOB a Elite Puppy BIG majitelia víťazných psov a súk obdržia v kruhu. 

Víťazi záverečnej súťaže ELITE PUPPY BIS získajú cenu v záverečnom kruhu. 

Ceny je nutné prevziať počas výstavného dňa. Dodatočné zasielanie cien nie je možné!

Kontakt

Slovenská kynologická jednota, Furmanská 9, 84103 Bratislava
Tel: 00421 (0) 910/707083
Stránkové dni: utorok, štvrtok od 13.00 – 15.00

Email: [email protected]

Táto e-mailová adresa slúži výlučne na podávanie informácií.

Všetky potrebné informácie k prihláseniu nájdete na tejto stránke. Prihlášky ako aj prílohy: (preukazy o pôvode, šampionáty, medzinárodné pracovné certifikáty) nahrávajte prosím vo vašom menu v systéme online www.onlinedogshows.sk