NÁRODNÁ VÝSTAVA
psov všetkých plemien
CAC/CAJC
Víťaz Slovenska mladých
Víťaz Slovenska
Víťaz Slovenska veteránov
19.01.2024

Podmienky pre prihlasovanie psov

 • Na výstavu sa prihlasuje iba online formou na stránke www.onlinedogshows.sk. Do systému sa užívateľ registruje iba raz bez ohľadu, na ktorú výstavu sa prihlasuje. Každého psa do systému registrujte iba raz. V prípade potreby urobiť zmenu na karte psa kontaktujte usporiadateľa na adrese  [email protected]
  Zabudnuté prihlasovacie údaje vám radi pošleme.
 • Usporiadateľ má právo bez uvedenia dôvodu psa na výstavu neprijať.
 • Každá prihláška psa musí obsahovať čitateľnú kópiu preukazu o pôvode psa.
 • Povolená veľkosť dokladov, ktoré vystavovateľ nahrá na kartu psa do systému onlinedogshows, je maximálne 2 MB. Doklady nad stanovený limit nebude možné vložiť. 
 • UPOZORŇUJEME vystavovateľov, že prihlášky bez čitateľnej kópie preukazu o pôvode psa, budú bez upozornenia vymazané. Pre triedy Mladší dorast a Dorast je rovnako potrebný platný Preukaz o pôvode psa. „Puppy card“ ani „Metrika štenka“ nebudú akceptované. 
 • V prípade nesprávneho zaradenia psa do triedy na prihláške zavinené majiteľom psa, bude jedinec automaticky zaradený do veku prislúchajúcej triedy. Jedinec starší ako 15 mesiacov bude automaticky zaradený do triedy otvorenej.
 • Prihlášky, ku ktorým nebudú priložené všetky potrebné doklady, budú bez upozornenia zaradené do triedy otvorenej.
 • Pre triedu pracovnú sa vyžaduje kópia medzinárodného pracovného certifikátu. Doklad o absolvovaní pracovnej skúšky / Rozhodcovské tabuľky / diplom zo skúšok, nebudú akceptované. Pre triedu šampiónov sa vyžaduje kópia šampionátu, platí len CH, ICH/CIB/CIE. Junior šampionát ani Klubový šampionát neoprávňuje psa na zaradenie do triedy šampiónov. 
 • Podanie prihlášky je záväzné!
 • Prihlásiť psa na výstavu v deň konania výstavy nie je možné!
 • Preradiť psa do inej triedy v deň výstavy nie je možné! Preradenie psa do inej triedy v deň výstavy je možné iba v prípade, ak chybu spôsobil organizátor výstavy.
 • Ak sa výstava neuskutoční z dôvodov nezavinených usporiadateľom, výstavné poplatky sa použijú na úhradu vzniknutých nákladov spojených s prípravou výstav.
 • Stornovať prihlášku je možné len do  3.1.2024.  Žiadosť  TU zasielajte výhradne mailom na adresu [email protected]. K žiadosti pripojte kópiu preukazu o pôvode prihláseného psa. V prípade vrátenia poplatkov z akéhokoľvek iného dôvodu budú z poukázanej sumy výstavného poplatku odpočítané náklady spojené s vrátením poplatku vo výške 10 €.
 • Zmena triedy je možná do 3.1.2024 na základe písomnej žiadosti majiteľa psa.
 • Online štatistiku obsadenia tried nájdete po prihlásení v online systéme.
 • Potvrdenie o prijatí/vstupný list/návratku nájdete po prihlásení v online systéme cca 5 dní pred konaním výstavy.
 • Minikatalóg s rozdelením kruhov a mapou výstaviska nájdete cca 5 dní pred konaním výstavy na webstránke výstavy.
 • Súčasťou vstupného listu budú aj katalógové čísla prihláseného psa/psov, ktoré je potrebné si vytlačiť. Na výstave sa katalógové čísla nevydávajú. Čísla v mobilnej aplikácii či na vstupnom liste nebudú akceptované, je potrebné mať ich v tlačenej forme. Vystavovateľ je povinný byť pri vstupe do kruhu označený katalógovým číslom na viditeľnom mieste, rovnako v prípade súťaží v záverečnom kruhu. Pri vystavovaní viacerých psov dbajte na správnosť katalógového čísla daného jedinca, aby sa predišlo chybám vo výsledkoch. 

PRIHLASOVANIE VÝHRADNE ONLINE – www.onlinedogshows.sk