2022
NÁRODNÁ VÝSTAVA psov
všetkých plemien
CAJC, CAC
Národný víťaz mladých,
Národný víťaz
NÁRODNÁ VÝSTAVA
všetkých plemien psov
05.04.2020

VÍŤAZ SLOVENSKA MLADÝCH
VÍŤAZ SLOVENSKA
VÍŤAZ SLOVENSKA VETERÁNOV

Program

7.30 – 11.00 Príjem psov 
9.30 – 14.30 Posudzovanie v kruhoch 
10.00 – 16.00 Výdaj cien, zápis do PP 
13.00 – 14.45 Junior Handling – predkolá 
15.00 Záverečné súťaže 
– Junior Handling – finále 
– Veľká cena národných plemien 
– Najkrajší jedinci z neuznaných plemien FCI 
– Najkrajší pár psov 
– Najkrajší mladší dorast 
– Súťaž o najkrajšiu chovateľskú skupinu 
– Najkrajší dorast 
– Najkrajší veterán 
– Najkrajší jedinec z triedy čestnej 
– Súťaž o víťazov skupín FCI (nastupujú jedince, ktoré získali BOB)
– Súťaž o junior víťazov skupín FCI (nastupujú jedince, ktoré získali BOJ) 
– Súťaž o najkrajšieho mladého psa výstavy  JUNIOR BEST IN SHOW 
– Súťaž o najkrajšieho psa výstavy  BEST IN SHOW 

Zmena programu vyhradená!

Všeobecné ustanovenia

Výstava je usporiadaná podľa výstavného poriadku FCI a SKJ a propozícií vydaných organizátorom. Na výstave sa môžu zúčastniť len jedince zapísané v plemenných knihách uznaných FCI.  

Ku každej prihláške musí byť priložená čitateľná kópia originálu preukazu pôvodu psa. Bez nahratého preukazu o pôvode nemôže byť pes prijatý na výstavu. Iné doklady (puppycard, matriky a iné matričné doklady, nie fotky!!!) sú akceptované iba pre triedu mladšieho dorastu a dorastu. Po získaní preukazu o pôvode psa je potrebné ho zaslať organizátorovi výstavy a požiadať o jeho výmenu ešte pred prihlásením do triedy mladých alebo ostatných dospelých tried.

V prípade nesprávneho zaradenia do triedy na prihláške majiteľom psa, bude jedinec automaticky zaradený do prislúchajúcej triedy podľa veku, jedinec starší ako 15 mesiacov bude automaticky zaradený do triedy otvorenej. Prihlášky, ku ktorým nebudú priložené všetky potrebné doklady – kópia medzinárodného pracovného certifikátu pre triedu pracovnú (nestačí doklad o absolvovaní pracovnej skúšky), kópia získaného šampionátu pre triedu šampiónov (platí len ICH alebo CH – neprikladajte diplom Junior šampióna) a doklad o titule pre triedu čestnú, budú bez urgovania chýbajúcich dokladov zaradené do triedy otvorenej. Doklady nahraté po poslednej uzávierke sa nebudú akceptovať. Prihlásiť psa na výstavu v deň konania výstavy nie je možné! Preradiť psa do inej triedy v deň výstavy nie je možné!

Usporiadateľ má právo bez uvedenia dôvodu neprijať psa na výstavu.

Ak sa výstava neuskutoční z dôvodov nezavinených usporiadateľom, výstavné poplatky sa použijú na úhradu vzniknutých nákladov. Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené psom či psovi. Majiteľ zodpovedá za všetky škody spôsobené psom. Vystavovatelia slovenských národných plemien platia 50% zo sumy výstavného poplatku za psa (netýka sa súťaží).

Usporiadateľ má právo neumožniť účasť na záverečných súťažiach psovi, ktorého predvádzajúci nie je viditeľne označený katalógovým číslom daného jedinca!

Rozhodca je povinný vylúčiť z posudzovania psy agresívne. Na výstave nie je dovolené stavať psa proti psovi (tzv. hecovanie). Používanie sprayov, púdrov a iných kozmetických prípravkov na úpravu srsti je zakázané. Hlasité povzbudzovanie (doublehandling) psov spoza kruhu je zakázané. Vyväzovanie psov na upravovacích stoloch (tzv. šibeniciach) mimo času, kedy sú psy upravované, je prísne zakázané. Porušenie týchto zákazov môže mať za následok vylúčenie psa z výstavy.

Predaj šteniec na výstavisku je prísne zakázaný!

Vystavovateľ je zodpovedný za ochranu a pohodu psa na výstave. Je zakázané vystavovať psy situáciám, pri ktorých dochádza k nepohode a zdravotným komplikáciám, ako napr. ponechanie psa v aute pri extrémnych teplotách v lete, či zime alebo kruté zaobchádzanie so psom. Porušenie tohto zákazu bude viesť k vylúčeniu z terajšej a nasledujúcich výstav psov. Rozhodcovia posudzujú podľa platných štandardov vydaných Medzinárodnou kynologickou organizáciou (FCI).

Rozhodca môže odmietnuť posúdiť psa, ktorý nastúpi do kruhu neskoro. Rozhodca je povinný odmietnuť posúdiť aj psa, ktorého majiteľ na výzvu vedúceho kruhu nepredloží preukaz o pôvode psa.

U plemien, u ktorých nie je štandardom povolená kupirácia, môže rozhodca rozhodnúť o tom, že psa neposúdi pre podozrenie na operácie určené na korekciu pôvodného stavu alebo črty (napr. kupírované ucho, kupírovaný chvost). Dôvod, prečo bolo zadané hodnotenie “NEPOSÚDENÝ“ musí byť uvedený v posudku.

Upozornenie pre vystavovateľov! Posudkové listy vystavovaných jedincov sú v kruhu. Skontrolujte si v katalógu správnosť zaradenia Vášho psa do triedy podľa plemena a pohlavia. Ak nie je správne zaradený, ešte pred začiatkom posudzovania si vo výstavnej kancelárii vyžiadajte preradenie psa do správnej triedy. Preraďovanie psov na výstave z triedy otvorenej do triedy pracovnej alebo šampiónov nie je možné. Preraďovanie do inej triedy je možné len vtedy, ak ide o chybu spôsobenú organizátorom výstavy.

Veterinárne podmienky

Každý pes v majetku občana SR musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou, resp. podľa dĺžky platnosti vakcíny. Psy zo zahraničia musia mať PET PASSPORT s platným očkovaním proti besnote.

TRIEDY

mladšieho dorastu – od kompletného zaočkovania do 6 mesiacov
dorastu 6-9 mesiacov
mladých 9-18 mesiacov
stredná 15-24 mesiacov
otvorená od 15 mesiacov
pracovná od 15 mesiacov (treba priložiť medzinárodný pracovný certifikát)
šampiónov od 15 mesiacov (treba priložiť potvrdenie o šampionáte)
veteránov od 8 rokov
čestná pre psy od 15 mesiacov s titulom ICH, CH, NV, KV, ŠV (priložiť kópiu dokladu)

TITULY A ČAKATEĽSTVÁ

CAJC SR – čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy mladých môžu získať psy a suky s ocenením výborný 1 v triede mladých. 
CAC SR – čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy môžu získať psy a suky, ktoré dostali v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov ocenenie výborný 1. 
Reserve CAC – môžu získať psy a suky ocenené známkou výborný 2 v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov, ak v triede bol udelený CAC. 
Najkrajší mladý jedinec plemena (BOJ) – Titul môže byť zadaný najlepšiemu psovi alebo suke plemena z triedy mladých z konkurencie výborných 1, CAJC.  
Víťaz Slovenska – Do súťaže postupujú psy a suky, ktoré získali CAC. 
Víťaz Slovenska mladých – Titul môže byť zadaný najlepšiemu mladému psovi a suke plemena z triedy mladých z konkurencie výborných 1 CAJC.
Víťaz Slovenska veteránov  Titul môže byť zadaný najlepšiemu psovi a suke plemena z triedy veteránov z konkurencie výborných 1.
BOB – udeľuje sa najlepšiemu psovi alebo suke z každého plemena. Do súťaže nastupujú jedince, ktoré získali tituly Víťaz Slovenska mladých, Víťaz Slovenska a Víťaz Slovenska veteránov.
BOS – najlepší jedinec opačného pohlavia.
Junior víťaz skupiny FCI (JUNIOR BIG) – do súťaže nastupujú Najkrajšie mladé jedince plemena = BOJ z každého plemena podľa skupín FCI; vyberá sa prvý z nich.
Víťaz skupiny FCI (BIG) – do súťaže nastupujú pes alebo suka z každého plemena podľa skupín FCI, ktoré získali BOB, udeľuje sa poradie prvých troch.
Víťaz Junior (JUNIOR BIS) – do súťaže nastupujú junior víťazi skupín, udeľuje sa poradie prvých troch.
Víťaz NVP (BIS) – do súťaže nastupujú víťazi skupín, udeľuje sa poradie prvých troch.

SÚŤAŽE

JUNIOR HANDLING
Do tejto súťaže môže vystavovateľ prihlásiť mladého vystavovateľa a svojho psa, bez zreteľa na to, či bol prihlásený na výstavu. Súťaží sa v dvoch vekových kategóriách: od 9 do 13 rokov a od 14 do 17 rokov veku mladého vystavovateľa.

NAJKRAJŠÍ PÁR PSOV
Do tejto súťaže môže vystavovateľ/majiteľ (100% zhoda, nie spolumajiteľ) prihlásiť svojho psa a svoju suku rovnakého plemena a rázu, ktoré boli posúdené na tejto výstave.

CHOVATEĽSKÁ SKUPINA
Do súťaže môže chovateľ prihlásiť chovateľskú skupinu najmenej troch jedincov rovnakého plemena, sfarbenia a veľkosti, ktoré boli na tejto výstave posúdené. Nemusia byť v majetku chovateľa, musia však pochádzať z jeho chovateľskej stanice a z rozličných vrhov, najmenej od dvoch rôznych matiek alebo otcov. Pes alebo suka môžu byť prihlásené len do jednej chovateľskej skupiny.

VEĽKÁ NÁRODNÁ CENA
Do súťaže nastupujú všetky vystavené psy a suky národných plemien SR: Slovenský čuvač, Slovenský kopov, Slovenský hrubosrstý stavač, Československý vlčiak a Tatranský durič.

NAJKRAJŠÍ MLADŠÍ DORAST
Do súťaže nastupujú spolu psy a suky, ktoré získali v triede mladšieho dorastu známku „Veľmi nádejný 1“.

NAJKRAJŠÍ DORAST
Do súťaže nastupujú spolu psy a suky, ktoré získali v triede dorastu známku „Veľmi nádejný 1“.

NAJKRAJŠÍ VETERÁN
Do súťaže nastupujú spolu psy a suky, ktoré v triede veteránov získali známku  „Výborný 1“.

NAJKRAJŠÍ JEDINEC TRIEDY ČESTNEJ
Do súťaže nastupujú spolu psy a suky, ktoré v triede čestnej získali známku „Výborný 1“.

VÍŤAZ SKUPINY FCI JUNIOROV
Do súťaže nastupujú jedince, ktoré získali BOJ, podľa príslušných skupín FCI.

VÍŤAZ SKUPINY FCI
Do súťaže nastupujú víťazi plemien BOB, podľa príslušných skupín FCI.

Vystavovanie šampionátov krásy

Šampionáty krásy Slovenska bude možné požiadať vystaviť priamo na výstavisku. K žiadosti je potrebné odovzdať vyplnenú žiadosť, originály posudkových listov, kópiu PP a ostatné doklady podľa príslušného poriadku šampionátu.
K čakateľstvám CAC získaným do 31.12.2017 je treba predložiť aj originály kartičiek CAC, res.CAC, CAJC.
Info k poriadkom šampionátov a tlačivá žiadostí: www.skj.sk.
Bez predpísaných podkladov nebude možné vyhovieť žiadosti o šampionát!

Jednotný poplatok za vystavenie diplomu šampióna na výstavisku je 25€ !

Online štatistiku obsadenia tried nájdete po prihlásení v online systéme.
Potvrdenie o prijatí/vstupný list/návratku nájdete po prihlásení v online systéme cca 5 dní pred výstavou.
Rozdelenie kruhov a mapu výstaviska nájdete cca 5 dní pred výstavou na webstránke výstavy.

Súčasťou vstupného listu budú aj katalógové čísla Vášho  prihláseného psa/psov, ktoré nájdete na ďalšej strane vstupného listu. Je nevyhnutné, aby ste si ich vytlačili a priniesli so sebou na výstavu, pretože na výstave sa už vydávať nebudú. S týmito číslami nastúpite do výstavného kruhu, prípadne aj na záverečné súťaže.
Neplatí, ak sa preukážete vstupným listom či číslami v mobilnej aplikácii, platné sú iba v tlačenej forme.

Prihlasovanie a poplatky

Úhradu výstavných poplatkov vykonajte až po registrácii online prihlášky. Nezabudnite uviesť variabilný symbol! Ku každej prihláške musí byť priložená čitateľná kópia preukazu o pôvode psa. Iné doklady (puppy card, matriky a pod.) sú akceptované len pre triedy mladšieho dorastu a dorastu!

Storno prihlášky je možné LEN do termínu druhej uzávierky! Žiadosť TU

V prípade vrátenia poplatkov z akéhokoľvek dôvodu, si z poukázanej sumy účtujeme manipulačný poplatok vo výške 10€.

Potrebné údaje k úhrade (bankové spojenie, výšku výstavného poplatku a variabilný symbol) nájdete pri odoslanej prihláške v systéme online. Termín uzávierky je zároveň aj termínom úhrady výstavného poplatku k príslušnej uzávierke.

Úhradu výstavného poplatku = bankový prevod je nutné realizovať do 24 hodín od prihlásenia psa cez online. Neuhradené prihlášky sú bez upozornenia po 7-ich dňoch vymazané. Vystavovatelia, ktorých poplatky nebudú na účte najneskôr do termínu uzávierky výstavy, resp. budú neidentifikovateľné, sa budú považovať za neuhradené. Každý majiteľ, resp. vystavovateľ, musí uviesť variabilný symbol. Pri platbách zo zahraničia uveďte variabilný symbol do správy-informácie pre príjemcu.

UPOZORNENIE

Ak prihlasujete viac výstav (Slovenskú elitnú výstavu šteniat, Junior & Veteran Trophy, Victory show a Národnú výstavu), e-mailom dostanete viac variabilných symbolov. Stačí keď výstavné poplatky z návratnych e-mailov spočítate a platbu poukážete jedným bankovým prevodom s uvedením jedného variabilného symbolu.

Doklady o úhrade nie je potrebné zasielať. Platba sa identifikuje podľa variabilného symbolu. 

Ak pri prihlasovaní šteniatok do triedy mladšieho dorastu alebo dorastu uplatňujete DARČEKOVÝ POUKAZ NA VÝSTAVNÝ POPLATOK, žiadame Vás, aby ste originál poukazu (NIE KÓPIU!) zaslali poštou na adresu organizátora (SKJ – NVP, Furmanská 9, 841 03 Bratislava) a to ihneď po obdržaní potvrdzovacieho emailu. Ak do 7 dní od prihlásenia nebude na uvedenej adrese darčekový poukaz, prihláška bude vymazaná!

Na darčekový poukaz napíšte číslo VS z návratného e-mailu, ktorý ste obdržali po prihlásení v online systéme.

Prihlásením svojho psa sa vystavovateľ zaväzuje dodržiavať predpisy výstavného poriadku SKJ, FCI, propozície výstavy a slovenské veterinárne predpisy a vyslovuje súhlas na zverejnenie jeho adresy v katalógu výstavy a na webovej stránke organizátora. Taktiež dáva súhlas na publikovanie fotografií, výsledkov a posudkov jedinca podľa potrieb usporiadateľa, SKJ a partnerov výstavy. 

Prihlásením psa sa vystavovateľ zaväzuje uhradiť všetky poplatky.

Uzávierky prihlášok -1.: 06.02.2020, 2.: 27.02.2020, 3.: 12.03.2020

The table with ID 23 not exists.

Bankové spojenie:

Názov účtu: Slovenská kynologická jednota, Furmanská 9, 84103 Bratislava
Číslo účtu: 2667080247/1100
IBAN CODE: SK73 1100 0000 0026 6708 0247
SWIFT CODE / BIC: TATRSKBX
Adresa banky: Tatra banka, Hodžovo nám.3, Bratislava

Ceny

Ceny za tituly Veľmi nádejný 1, CAC, Víťaz Slovenska, Víťaz Slovenska mladých, Víťaz Slovenska veteránov a BOB si majitelia víťazných psov a súk prevezmú vo Výdaji cien. Preukážu sa preukazom o pôvode psa a posudkovým listom. Víťazi záverečných súťaží získajú cenu v záverečnom kruhu. Víťazi plemien (BOB) dostanú po posúdení psa v kruhu kartičku BOB, na základe ktorej nastupujú do záverečnej súťaže o Víťaza skupiny FCI. 

Majitelia jedincov, ktoré získali BOB, sú povinní zúčastniť sa na záverečnej prehliadke víťazov.

Ceny je nutné prevziať počas výstavného dňa. Dodatočné zasielanie cien nie je možné!

Kontakt

Slovenská kynologická jednota, Furmanská 9, 84103 Bratislava
Tel: 00421 (0) 910/707083
Stránkové dni: utorok, štvrtok od 13.00 – 15.00
Email: [email protected]

Táto e-mailová adresa slúži výlučne na podávanie informácií.

Všetky potrebné informácie k prihláseniu nájdete na tejto stránke. Prihlášky ako aj prílohy: (preukazy o pôvode, šampionáty, medzinárodné pracovné certifikáty) nahrávajte prosím vo vašom menu v systéme online www.onlinedogshows.sk