25.-27.10.2024
3 MEDZINÁRODNÉ VÝSTAVY
psov všetkých plemien

25.10.
SVETOVÁ VÝSTAVA

slovenských národných plemien

Výstavné poplatky

Vystavovatelia slovenských národných plemien hradia 50% zo sumy výstavného poplatku za psa (netýka sa súťaží). 

Výstavné poplatky je potrebné uhradiť do 24 hodín od prihlásenia. Ak nebude platba do 72 hodín pripísaná na účet organizátora, prihláška bude systémom automaticky vymazaná. Vystavovateľ sa zaväzuje uhradiť výstavné poplatky aj v prípade, ak sa na výstave z akýchkoľvek dôvodov nezúčastní.

Prihlášky, ktoré nebudú uhradené najneskôr do termínu uzávierky výstavy, resp. nebude možné platby identifikovať, sa budú považovať za neuhradené. Dňom úhrady sa rozumie deň pripísania sumy na účet organizátora. Pri úhrade je potrebné uviesť variabilný symbol. Pri platbách zo zahraničia uveďte variabilný symbol do správy -informácie pre príjemcu.
Variabilný symbol uveďte z potvrdenia o registrácii prihlášok, ktoré majiteľ psa obdrží mailom z online systému ihneď po prihlásení psa na výstavu. Poplatky je možné uhradiť iba bankovým prevodom na účet organizátora MVP/SKJ. Doklad o zaplatení výstavných poplatkov je možné priložiť ako prílohu v menu „moje platby“ (ikona v tvare spinky).

Ak sa výstava neuskutoční z dôvodov nezavinených usporiadateľom, výstavné poplatky sa použijú na úhradu vzniknutých nákladov spojených s prípravou výstav.

Výstavné poplatky za neprijaté prihlášky budú vrátené na účet, z ktorého boli prijaté, a to do 30 dní od ukončenia výstavy. V prípade vrátenia poplatkov z akéhokoľvek dôvodu bude z poukázanej sumy výstavného poplatku odpočítaný manipulačný poplatok za náklady spojené s vrátením poplatku vo výške 10 €. Pre vrátenie poplatku nie je potrebné posielať žiadosť.

Bankové spojenie:
Názov účtu: Slovenská kynologická jednota, Furmanská 9, 84103 Bratislava
Číslo účtu: 2667080247/1100
IBAN CODE:  SK73 1100 0000 0026 6708 0247
SWIFT CODE / BIC: TATRSKBX
Adresa banky: Tatra banka, Hodžovo nám. 3, Bratislava.

Úhradu výstavných poplatkov vykonajte až po registrácii online prihlášky. 
Nezabudnite uviesť variabilný symbol! 

Generálny sponzor