NÁRODNÁ VÝSTAVA
všetkých plemien psov
18.02.2018

VÍŤAZ SLOVENSKA MLADÝCH
VÍŤAZ SLOVENSKA
VÍŤAZ SLOVENSKA VETERÁNOV

U plemien, u ktorých nie je štandardom povolená kupirácia, môže rozhodca rozhodnúť o tom, že psa neposúdi pre podozrenie na operácie určené na korekciu pôvodného stavu alebo črty (napr. kupírované ucho, kupírovaný chvost). Dôvod, prečo bolo zadané hodnotenie NEMOŽNO POSÚDIŤ musí byť uvedený v posudku.

PROGRAM

– Veľká cena národných plemien
– Najkrajší jedinci z neuznaných plemien FCI
– Junior Handling – finále
– Najkrajší pár psov
– Najkrajší mladší dorast
– Súťaž o najkrajšiu chovateľskú skupinu
– Najkrajší dorast pes
– Najkrajší dorast sučka
– Najkrajší veterán
– Najkrajší jedinec z triedy čestnej
– Súťaž o junior víťazov skupín FCI (nastupujú jedince, ktoré získali BOJ)
– Súťaž o víťazov skupín FCI (nastupujú jedince, ktoré získali BOB)
– Súťaž o najkrajšieho mladého psa výstavy JUNIOR BEST IN SHOW
– Súťaž o najkrajšieho psa výstavy BEST IN SHOW

Zmena programu vyhradená!

7.30 – 11.00
Príjem psov

9.30 – 14.30
Posudzovanie v kruhoch

10.00 – 17.00
Výdaj cien, zápis do PP

13.00 – 14.45
Junior Handling – predkolá

15.00
Záverečné súťaže

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Výstava je usporiadaná podľa výstavného poriadku FCI a SKJ a propozícií vydaných organizátorom. Na výstave sa môžu zúčastniť len jedince zapísané v plemenných knihách uznaných FCI. Jedince, prihlásené do triedy „mladší dorast“ a „dorast“ musia mať pri prihlasovaní už platný preukaz o pôvode vystavený príslušnou plemennou knihou, a to aj importované jedince. Kópiu originálu preukazu o pôvode, (nie výpis z plemennej knihy klubu či matriky) každého jedinca musí majiteľ psa nahrať do online systému. Bez toho nemôže byť žiaden jedinec prijatý na výstavu. V prípade nesprávneho zaradenia do triedy na prihláške majiteľom psa, bude jedinec automaticky zaradený do prislúchajúcej triedy podľa veku, jedinec starší ako 15 mesiacov bude automaticky zaradený do triedy otvorenej. Prihlášky, ku ktorým nebudú priložené všetky potrebné doklady – kópia medzinárodného pracovného certifikátu pre triedu pracovnú (nestačí doklad o absolvovaní pracovnej skúšky), kópia získaného šampionátu pre triedu šampiónov (platí len ICH alebo CH – neprikladajte diplom Junior šampióna) a doklad o titule pre triedu čestnú, budú bez urgovania chýbajúcich dokladov zaradené do triedy otvorenej. Doklady nahraté po poslednej uzávierke sa nebudú akceptovať. Prihlásiť psa na výstavu v deň konania výstavy nie je možné! Preradiť psa do inej triedy v deň výstavy nie je možné! 

Usporiadateľ má právo bez uvedenia dôvodu neprijať psa na výstavu.

Ak sa výstava neuskutoční z dôvodov nezavinených usporiadateľom, výstavné poplatky sa použijú na úhradu vzniknutých nákladov. Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené psom či psovi. Majiteľ zodpovedá za všetky škody spôsobené psom. Vystavovatelia slovenských národných plemien platia 50% zo sumy výstavného poplatku za psa (netýka sa súťaží).

Majitelia psov, ktoré získali BOB, sú povinní zúčastniť sa na záverečnej prehliadke víťazov, inak strácajú nárok na vecnú cenu.

Usporiadateľ má právo neumožniť účasť na záverečných súťažiach psovi, ktorého predvádzajúci nie je označený katalógovým číslom daného jedinca! Rozhodca je povinný vylúčiť z posudzovania psy agresívne. Na výstave nie je dovolené stavať psa proti psovi (tzv. hecovanie). Používanie sprayov, púdrov a iných kozmetických prípravkov na úpravu srsti je zakázané. Hlasité povzbudzovanie (double handling) psov spoza kruhu je zakázané. Vyväzovanie psov na upravovacích stoloch (tzv. šibeniciach) mimo času, kedy sú psy upravované, je prísne zakázané.

Porušenie týchto zákazov môže mať za následok vylúčenie psa z výstavy.

Predaj šteniec na výstavisku je prísne zakázaný!

Vystavovateľ je zodpovedný za ochranu a pohodu psa na výstave. Je zakázané vystavovať psy situáciám, pri ktorých dochádza k nepohode a zdravotným komplikáciám, ako napr. ponechanie psa v aute pri extrémnych teplotách v lete, či zime alebo kruté zaobchádzanie so psom. Porušenie tohto zákazu bude viesť k vylúčeniu z terajšej a nasledujúcich výstav psov. Rozhodcovia posudzujú podľa platných štandardov vydaných Medzinárodnou kynologickou organizáciou (FCI).

Rozhodca môže odmietnuť posúdiť psa, ktorý nastúpi do kruhu neskoro. Rozhodca je povinný odmietnuť posúdiť aj psa, ktorého majiteľ na výzvu vedúceho kruhu nepredloží preukaz o pôvode psa.

Upozornenie pre vystavovateľov! Posudkové listy vystavovaných jedincov sú v kruhu. Skontrolujte si v katalógu správnosť zaradenia Vášho psa do triedy podľa plemena a pohlavia. Ak nie je správne zaradený, ešte pred začiatkom posudzovania si vo výstavnej kancelárii vyžiadajte preradenie psa do správnej triedy. Preraďovanie psov na výstave z triedy otvorenej do triedy pracovnej alebo šampiónov nie je možné. Preraďovanie do inej triedy je možné len vtedy, ak ide o chybu spôsobenú organizátorom výstavy.

VETERINÁRNE PODMIENKY

Každý pes v majetku občana SR musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou, resp. podľa dĺžky platnosti vakcíny. Psy zo zahraničia musia mať PET PASSPORT s platným očkovaním proti besnote.

TRIEDY

mladšieho dorastu – od kompletného zaočkovania do 6 mesiacov
dorastu 6-9 mesiacov
mladých 9-18 mesiacov
stredná 15-24 mesiacov
otvorená od 15 mesiacov
pracovná od 15 mesiacov (treba priložiť medzinárodný pracovný certifikát)
šampiónov od 15 mesiacov (treba priložiť potvrdenie o šampionáte)
veteránov od 8 rokov
čestná pre psy od 15 mesiacov s titulom ICH, CH, NV (priložiť kópiu dokladu)

TITULY A ČAKATEĽSTVÁ

Od 1.1.2018 už nebudú vydávané kartičky CAJC, CAC, res.CAC, BOB, BOS, BOJ.

CAJC SR – čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy mladých môžu získať psy a suky s ocenením výborný 1 v triede mladých
CAC SR – čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy môžu získať psy a suky, ktoré dostali v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov ocenenie výborný 1
Reserve CAC – môžu získať psy a suky ocenené známkou výborný 2 v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov, ak v triede bol udelený CAC
Najkrajší mladý jedinec plemena (BOJ) – Titul môže byť zadaný najlepšiemu psovi alebo suke plemena z triedy mladých z konkurencie výborných 1, CAJC.
Víťaz Slovenska – Do súťaže postupujú psy a suky, ktoré získali CAC.
Víťaz Slovenska mladých – Titul môže byť zadaný najlepšiemu mladému psovi a suke plemena z triedy mladých z konkurencie výborných 1 CAJC.
Víťaz Slovenska veteránov – Titul môže byť zadaný najlepšiemu psovi a suke plemena z triedy veteránov z konkurencie výborných 1.
BOB – udeľuje sa najlepšiemu psovi alebo suke z každého plemena. Do súťaže nastupujú jedince, ktoré získali BOJ, Víťaz Slovenska a Víťaz Slovenska veteránov.
BOS – najlepší jedinec opačného pohlavia.
Junior víťaz skupiny FCI (JUNIOR BIG) – do súťaže nastupujú Najkrajšie mladé jedince plemena = BOJ z každého plemena podľa skupín FCI; vyberá sa prvý z nich.
Víťaz skupiny FCI (BIG) – do súťaže nastupujú pes alebo suka z každého plemena podľa skupín FCI, ktoré získali BOB, udeľuje sa poradie prvých troch.
Víťaz Junior (JUNIOR BIS) – do súťaže nastupujú junior víťazi skupín, udeľuje sa poradie prvých troch.
Víťaz NVP (BIS) – do súťaže nastupujú víťazi skupín, udeľuje sa poradie prvých troch.

SÚŤAŽE

JUNIOR HANDLING
Do tejto súťaže môže vystavovateľ prihlásiť mladého vystavovateľa a svojho psa, bez zreteľa na to, či bol prihlásený na výstavu. Súťaží sa v dvoch vekových kategóriách: od 9 do 13 rokov a od 14 do 17 rokov veku mladého vystavovateľa.

NAJKRAJŠÍ PÁR PSOV
Do tejto súťaže môže vystavovateľ/majiteľ (100% zhoda, nie spolumajiteľ) prihlásiť svojho psa a svoju suku rovnakého plemena a rázu, ktoré boli posúdené na tejto výstave.

CHOVATEĽSKÁ SKUPINA
Do súťaže môže chovateľ prihlásiť chovateľskú skupinu najmenej troch jedincov rovnakého plemena, sfarbenia a veľkosti, ktoré boli na tejto výstave posúdené. Nemusia byť v majetku chovateľa, musia však pochádzať z jeho chovateľskej stanice a z rozličných vrhov, najmenej od dvoch rôznych matiek alebo otcov. Pes alebo suka môžu byť prihlásené len do jednej chovateľskej skupiny.

VEĽKÁ NÁRODNÁ CENA
Do súťaže nastupujú všetky vystavené psy a suky národných plemien SR: Slovenský čuvač, Slovenský kopov, Slovenský hrubosrstý stavač, Československý vlčiak a Tatranský durič.

NAJKRAJŠÍ MLADŠÍ DORAST
Do súťaže nastupujú spolu psy a suky, ktoré získali v triede mladšieho dorastu známku „Veľmi nádejný 1“.

NAJKRAJŠÍ DORAST PES A SUKA
Do súťaže nastupujú zvlášť psy a suky, ktoré získali v triede dorastu známku „Veľmi nádejný 1“.

NAJKRAJŠÍ VETERÁN
Do súťaže nastupujú spolu psy a suky, ktoré v triede veteránov získali známku „Výborný 1“.

NAJKRAJŠÍ JEDINEC TRIEDY ČESTNEJ
Do súťaže nastupujú spolu psy a suky, ktoré v triede čestnej získali známku „Výborný 1“.

VÍŤAZ SKUPINY FCI JUNIOROV
Do súťaže nastupujú jedince, ktoré získali BOJ, podľa príslušných skupín FCI.

VÍŤAZ SKUPINY FCI
Do súťaže nastupujú víťazi plemien BOB, podľa príslušných skupín FCI.

 

VYSTAVOVANIE ŠAMPIONÁTOV KRÁSY

Šampionáty krásy Slovenska bude možné požiadať vystaviť priamo na výstavisku. K žiadosti je potrebné odovzdať vyplnenú žiadosť, originály CAC/CAJC kartičiek, originály posudkových listov, kópiu PP a ostatné doklady podľa príslušného poriadku šampionátu. Info k poriadkom šampionátov a tlačivá žiadostí: www.skj.sk
Bez predpísaných podkladov nebude možné vyhovieť žiadosti o šampionát!
Jednotný poplatok za vystavenie diplomu šampióna na výstavisku je 25€ !

PRIHLASOVANIE A POPLATKY

PRIHLASOVANIE ONLINE – www.onlinedogshows.sk

 

Úhradu výstavných poplatkov vykonajte až po registrácii online prihlášky. Nezabudnite uviesť variabilný symbol! Ku každej prihláške musí byť priložená čitateľná kópia preukazu o pôvode psa. Iné doklady (puppy card, matriky a pod.) nie sú akceptované! Platí pre všetky triedy.
Storno prihlášky je možné LEN do termínu druhej uzávierky! Žiadosť TU.

V prípade vrátenia poplatkov z akéhokoľvek dôvodu, si z poukázanej sumy účtujeme manipulačný poplatok vo výške 10€.

Online štatistiku obsadenia tried nájdete po prihlásení v online systéme.

Potrebné údaje k úhrade (bankové spojenie, výšku výstavného poplatku a variabilný symbol) nájdete pri odoslanej prihláške v systéme online. Termín uzávierky je zároveň aj termínom úhrady výstavného poplatku k príslušnej uzávierke.
Úhradu výstavného poplatku = bankový prevod je nutné realizovať do 24 hodín od prihlásenia psa cez online. Neuhradené prihlášky sú bez upozornenia po 10-tich dňoch vymazané.

Vystavovatelia, ktorých poplatky nebudú na účte najneskôr do termínu uzávierky výstavy, resp. budú neidentifikovateľné, sa budú považovať za neuhradené. Každý majiteľ, resp. vystavovateľ, musí uviesť variabilný symbol. Pri platbách zo zahraničia uveďte variabilný symbol do správy-informácie pre príjemcu.

Ak pri prihlasovaní šteniatok do triedy mladšieho dorastu alebo dorastu uplatňujete DARČEKOVÝ POUKAZ NA VÝSTAVNÝ POPLATOK, žiadame Vás, aby ste originál poukazu (NIE KÓPIU!) zaslali poštou na adresu organizátora (SKJ – NVP, Furmanská 9, 841 03 Bratislava) a to ihneď po obdržaní potvrdzovacieho emailu. Ak do 10 dní od prihlásenia nebude na uvedenej adrese darčekový poukaz, prihláška bude vymazaná!
V prípade, že psa prihlasujete na dva dni, alebo prihlasujete viac jedincov, odrátajte výstavný poplatok (za triedu mladšieho dorastu alebo dorastu za jeden deň) podľa propozícií z celkovej čiastky výstavného poplatku v aktuálnej uzávierke. Na darčekový poukaz napíšte číslo VS z návratného e-mailu, ktorý ste obdržali po prihlásení v online systéme.

Doklady o úhrade nie je potrebné zasielať. Platba sa identifikuje podľa variabilného symbolu.

Prihlásením svojho psa sa vystavovateľ zaväzuje dodržiavať predpisy výstavného poriadku SKJ, FCI, propozície výstavy a slovenské veterinárne predpisy a vyslovuje súhlas na zverejnenie jeho adresy v katalógu výstavy a na webovej stránke organizátora. Taktiež dáva súhlas na publikovanie fotografií, výsledkov a posudkov jedinca podľa potrieb usporiadateľa, SKJ a partnerov výstavy.
Prihlásením psa sa vystavovateľ zaväzuje uhradiť všetky poplatky.

BANKOVÉ SPOJENIE

Názov účtu: Slovenská kynologická jednota, Furmanská 9, 84103 Bratislava
Číslo účtu: 2667080247/1100
IBAN CODE: SK73 1100 0000 0026 6708 0247
SWIFT CODE / BIC: TATRSKBX
Adresa banky: Tatra banka, Hodžovo nám.3, Bratislava

CENY

Ceny za tituly CAJC, CAC, Víťaz Slovenska, Víťaz Slovenska mladých, Víťaz Slovenska veteránov si majitelia víťazných psov a súk prevezmú vo Výdaji cien. Preukážu sa preukazom o pôvode psa a posudkovým listom. Víťazi záverečných súťaží získajú cenu v záverečnom kruhu. Víťazi plemien (BOB) dostanú po posúdení psa v kruhu, okrem iných dokladov, kartičku BOB, na základe ktorej dostanú cenu pri záverečnej súťaži o Víťaza skupiny FCI.

Vystavovatelia neúčasťou na záverečných súťažiach strácajú nárok na ceny.

Majitelia psov, ktoré získali BOB, sú povinní zúčastniť sa na záverečnej prehliadke víťazov, inak strácajú nárok na vecnú cenu.

Ceny je nutné prevziať počas výstavného dňa. Dodatočné zasielanie cien nie je možné!

Slovenská kynologická jednota 
Furmanská 9, 84103 Bratislava, SK

Telefón: 0910/707 083, [email protected]

Stránkové dni:
utorok, štvrtok od 13.00 – 15.00

Všetky práva vyhradené © Slovenská kynologická jednota  2017 ⎮ webmaster