Crufts Qualification 2020
27.10.2019

3 x CACIB FCI
3 x CAC/CAJC
25. - 27.10.2019

Program 25.10.2019

9.30 – 14.00 Príjem psov 
11.30 – 16.30 Posudzovanie v kruhoch 
12.00 – 19.00 Výdaj cien, zápis do PP 
14.30 – 16.15 Junior Handling – predkolá 
16.30 Záverečné súťaže 
– Junior Handling – finále
– Veľká cena národných plemien 
– Najkrajší jedinci z neuznaných plemien FCI 
– Najkrajší pár psov 
– Najkrajší mladší dorast 
– Súťaž o najkrajšiu chovateľskú skupinu 
– Najkrajší dorast  
– Najkrajší veterán 
– Najkrajší jedinec z triedy čestnej 
– Súťaž o víťazov skupín FCI (nastupujú jedince, ktoré získali BOB) 
– Súťaž o junior víťazov skupín FCI (nastupujú jedince, ktoré získali BOJ)  
– Súťaž o najkrajšieho mladého psa výstavy  JUNIOR BEST IN SHOW 
– Súťaž o najkrajšieho psa výstavy  BEST IN SHOW 

Zmena programu vyhradená!

Program 26.-27.10.2019

7.30 – 12.00 Príjem psov 
9.30 – 14.30 Posudzovanie v kruhoch 
10.00 – 17.00 Výdaj cien, zápis do PP 
13.00 – 14.45 Junior Handling – predkolá 
14.30 Záverečné súťaže 
– Junior Handling – finále
– Veľká cena národných plemien 
– Najkrajší jedinci z neuznaných plemien FCI 
– Najkrajší pár psov 
– Najkrajší mladší dorast 
– Súťaž o najkrajšiu chovateľskú skupinu 
– Najkrajší dorast 
– Najkrajší veterán 
– Najkrajší jedinec z triedy čestnej 
– Súťaž o víťazov skupín FCI (nastupujú jedince, ktoré získali BOB) 
– Súťaž o junior víťazov skupín FCI (nastupujú jedince, ktoré získali BOJ) 
– Súťaž o najkrajšieho mladého psa výstavy  JUNIOR BEST IN SHOW 
– Súťaž o najkrajšieho psa výstavy  BEST IN SHOW 

Všeobecné ustanovenia

Výstava je usporiadaná podľa výstavného poriadku FCI a SKJ a propozícií vydaných organizátorom. Na výstave sa môžu zúčastniť len jedince zapísané v plemenných knihách uznaných FCI. 

Ku každej prihláške musí byť priložená čitateľná kópia originálu preukazu pôvodu psa. Iné doklady (puppy card, matriky a iné matričné doklady, nie fotky!) sú akceptované iba pre triedu mladšieho dorastu a dorastu. Po získaní preukazu o pôvode psa je potrebné ho zaslať organizátorovi výstavy a požiadať o jeho výmenu ešte pred prihlásením do triedy mladých alebo ostatných dospelých tried. V prípade nesprávneho zaradenia do triedy na prihláške majiteľom psa, bude jedinec automaticky zaradený do prislúchajúcej triedy podľa veku, jedinec starší ako 15 mesiacov bude automaticky zaradený do triedy otvorenej. Prihlášky, ku ktorým nebudú priložené všetky potrebné doklady – kópia medzinárodného pracovného certifikátu pre triedu pracovnú (nestačí doklad o absolvovaní pracovnej skúšky), kópia získaného šampionátu pre triedu šampiónov (platí len ICH alebo CH – neprikladajte zbytočne Junior šampionát), a doklad o titule pre triedu čestnú, budú bez urgovania chýbajúcich dokladov zaradené do triedy otvorenej. Doklady nahraté po poslednej uzávierke sa nebudú akceptovať. 

Prihlásiť psa na výstavu v deň konania výstavy nie je možné! Preradiť psa do inej triedy v deň výstavy nie je možné! 

Usporiadateľ má právo bez uvedenia dôvodu neprijať psa na výstavu.

Ak sa výstava neuskutoční z dôvodov nezavinených usporiadateľom, výstavné poplatky sa použijú na úhradu vzniknutých nákladov. Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené psom či psovi. 

Majiteľ zodpovedá za všetky škody spôsobené psom. 

Vystavovatelia slovenských národných plemien platia 50% zo sumy výstavného poplatku za psa (netýka sa súťaží). 

Majitelia psov, ktoré získali BOB, sú povinní zúčastniť sa na záverečnej prehliadke víťazov, inak strácajú nárok na vecnú cenu.

Rozhodca je povinný vylúčiť z posudzovania psy agresívne. Na výstave nie je dovolené stavať psa proti psovi (tzv. hecovanie). Používanie sprayov, púdrov a iných kozmetických prípravkov na úpravu srsti je zakázané. Hlasité povzbudzovanie (double handling) psov spoza kruhu je zakázané. Vyväzovanie psov na upravovacích stoloch (tzv. šibeniciach) mimo času, kedy sú psy upravované, je prísne zakázané. Porušenie týchto zákazov môže mať za následok vylúčenie psa z výstavy. 

Predaj šteniec na výstavisku je prísne zakázaný!!

Vystavovateľ je zodpovedný za ochranu a pohodu psa na výstave. Je zakázané vystavovať psy situáciám, pri ktorých dochádza k nepohode a zdravotným komplikáciám, ako napr. ponechanie psa v aute pri extrémnych teplotách v lete, či zime alebo kruté zaobchádzanie so psom. Porušenie tohto zákazu bude viesť k vylúčeniu z terajšej a nasledujúcich výstav psov.

Rozhodcovia posudzujú podľa platných štandardov vydaných Medzinárodnou kynologickou organizáciou (FCI). Rozhodca môže odmietnuť posúdiť psa, ktorý nastúpi do kruhu neskoro. Rozhodca je povinný odmietnuť posúdiť aj psa, ktorého majiteľ na výzvu vedúceho kruhu nepredloží preukaz o pôvode psa. 

Upozornenie pre vystavovateľov! 

Posudkové listy vystavovaných jedincov sú v kruhu. Skontrolujte si v katalógu správnosť zaradenia Vášho psa do triedy podľa plemena a pohlavia. Ak nie je správne zaradený, ešte pred začiatkom posudzovania si vo výstavnej kancelárii vyžiadajte preradenie psa do správnej triedy. Preraďovanie psov na výstave z triedy otvorenej do triedy pracovnej alebo šampiónov nie je možné. Preraďovanie do inej triedy je možné len vtedy, ak ide o chybu spôsobenú organizátorom výstavy.

Usporiadateľ má právo neumožniť účasť na výstave vystavovateľovi (či už pri posúdení vo výstavnom kruhu alebo na záverečných súťažiach), ktorý nie je riadne označený správnym a viditeľným katalógovým číslom jedinca, ktorého vystavuje!

V prípade, že vystavovateľ nastúpi s nesprávnym číslom do záverečnej súťaže, dosiahnuté výsledky nebudú uvedené vo výsledkovej listine a ani započítané do celoročnej súťaže Slovakia Dog Cup.

Veterinárne podmienky

Každý pes v majetku občana SR musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou, resp. podľa dĺžky trvania účinnosti vakcíny. Psy zo zahraničia musia mať PET PASSPORT s platným očkovaním proti besnote.

Výstavné triedy

 • mladší dorast od kompletného očkovania do 6 mesiacov 
 • dorastu 6-9 mesiacov 
 • mladých 9-18 mesiacov 
 • stredná 15-24 mesiacov
 • otvorená od 15 mesiacov
 • pracovná od 15 mesiacov (treba priložiť medzinárodný pracovný certifikát)
 • šampiónov od 15 mesiacov (treba priložiť potvrdenie o šampionáte)
 • veteránov od 8 rokov
 • čestná pre psy s titulom ICH, CH, KV a NV (priložiť kópiu dokladu)

Tituly a čakateľstvá

CAJC SR – čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy mladých môžu získať psy a suky s ocenením výborný 1 v triede mladých 
CAC SR – čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy môžu získať psy a suky, ktoré dostali v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov ocenenie výborný 1
Reserve CAC – môžu získať psy a suky ocenené známkou výborný 2 v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov, ak v triede bol udelený CAC 
CACIB – čakateľstvo na medzinárodného šampióna krásy. Do súťaže postupujú psy a suky plemien uznaných FCI, ktoré získali CAC. Pes a suka s mimoriadnymi kvalitami môžu byť navrhnuté na udelenie CACIB 
Reserve CACIB – môžu získať druhý najlepší pes a suka s ocenením CAC a jedinec s ocenením R. CAC z triedy, v ktorej bol udelený CACIB 
BOJ – Najlepší mladý jedinec plemena – môže získať pes alebo suka ocenení CAJC
BOB – Víťaz plemena – udeľuje sa najlepšiemu psovi alebo suke z každého plemena. Do súťaže nastupujú pes a suka, ktoré získali BOJ, CACIB a V1 v triede veteránov 
BOS – najlepší jedinec opačného pohlavia 
Víťaz skupiny FCI mladých (JUNIOR BIG) – do súťaže nastupujú jedince ocenené BOJ z každého plemena podľa skupín FCI, vyberá sa prvý z nich 
Víťaz skupiny FCI (BIG) – do súťaže nastupujú pes alebo suka z každého plemena podľa skupín FCI, ktoré získali BOB, udeľuje sa poradie prvých troch.
Najkrajší mladý jedinec výstavy (JUNIOR BIS) – do súťaže nastupujú junior víťazi skupín FCI, udeľuje sa poradie prvých troch.
Najkrajší jedinec výstavy (BIS) – do súťaže nastupujú víťazi skupín FCI, udeľuje sa poradie prvých troch.

Súťaže

JUNIOR HANDLING 
Do tejto súťaže môže vystavovateľ prihlásiť mladého vystavovateľa a svojho psa, bez zreteľa na to, či bol prihlásený na výstavu. Súťaží sa v dvoch vekových kategóriách: od 9 do 13 rokov a od 14 do 17 rokov veku mladého vystavovateľa. 
NAJKRAJŠÍ PÁR PSOV 
Do tejto súťaže môže vystavovateľ/majiteľ (100% zhoda, nie spolumajiteľ) prihlásiť svojho psa a svoju suku rovnakého plemena a rázu, ktoré boli posúdené na tejto výstave. 
CHOVATEĽSKÁ SKUPINA 
Do súťaže môže chovateľ prihlásiť chovateľskú skupinu najmenej troch jedincov rovnakého plemena, sfarbenia a veľkosti, ktoré boli na tejto výstave posúdené. Nemusia byť v majetku chovateľa, musia však pochádzať z jeho chovateľskej stanice a z rozličných vrhov, najmenej od dvoch rôznych matiek alebo otcov. Pes alebo suka môžu byť prihlásené len do jednej chovateľskej skupiny. 
VEĽKÁ NÁRODNÁ CENA 
Do súťaže nastupujú všetky vystavené psy a suky národných plemien SR: Slovenský čuvač, Slovenský kopov, Slovenský hrubosrstý stavač, Československý vlčiak a Tatranský durič. 
NAJKRAJŠÍ MLADŠÍ DORAST 
Do súťaže nastupujú spolu psy a suky, ktoré získali v triede mladšieho dorastu známku „Veľmi nádejný 1. 
NAJKRAJŠÍ DORAST PES A SUKA 
Do súťaže nastupujú zvlášť psy a suky, ktoré získali v triede dorastu známku „Veľmi nádejný 1“. 
NAJKRAJŠÍ VETERÁN 
Do súťaže nastupujú spolu psy a suky, ktoré v triede veteránov získali známku  „Výborný 1“.
NAJKRAJŠÍ JEDINEC TRIEDY ČESTNEJ 
Do súťaže nastupujú spolu psy a suky, ktoré v triede čestnej získali známku „Výborný 1“. 
VÍŤAZ SKUPINY FCI MLADÝCH
Do súťaže nastupujú spolu psy a suky, ktoré získali titul BOJ, podľa príslušných skupín FCI. 
VÍŤAZ SKUPINY FCI 
Do súťaže nastupujú víťazi plemien BOB, podľa príslušných skupín FCI.
NAJRAJŠÍ JEDINEC VÝSTAVY
Do súťaže nastupujú víťazi skupín FCI.

Vystavovanie šampionátov krásy

Šampionáty krásy Slovenska bude možné požiadať vystaviť priamo na výstavisku. K žiadosti je potrebné odovzdať vyplnenú žiadosť, originály posudkových listov, kópiu PP a ostatné doklady podľa príslušného poriadku šampionátu. 
K čakateľstvám CAC získaným do 31.12.2017 je treba predložiť aj originály kartičiek CAC/CAJC.
Info k poriadkom šampionátov a tlačivá žiadostí: www.skj.sk
Bez predpísaných podkladov nebude možné vyhovieť žiadosti o šampionát!
Jednotný poplatok za vystavenie diplomu šampióna na výstavisku je 25€ !

Ceny

Ceny za tituly CAJC, CAC, CACIB, BOS si majitelia víťazných psov a súk prevezmú vo Výdaji cien. Preukážu sa preukazom o pôvode psa a posudkovým listom. Víťazi záverečných súťaží získajú cenu v záverečnom kruhu. Víťazi plemien (BOB) dostanú po posúdení psa v kruhu, okrem iných dokladov, kartičku BOB, na základe ktorej dostanú cenu pri záverečnej súťaži o Víťaza skupiny FCI. 
Vystavovatelia neúčasťou na záverečných súťažiach strácajú nárok na ceny.  
Majitelia psov, ktoré získali BOB, sú povinní zúčastniť sa na záverečnej prehliadke víťazov, inak strácajú nárok na vecnú cenu. 
Ceny je nutné prevziať počas výstavného dňa. Dodatočné zasielanie cien nie je možné!

Prihlasovanie a poplatky

Online štatistiku obsadenia tried nájdete po prihlásení v online systéme. Potvrdenie o prijatí/vstupný list/návratku nájdete po prihlásení v online systéme cca 5 dní pred výstavou. Rozdelenie kruhov a mapu výstaviska nájdete cca 5 dní pred výstavou na webstránke výstavy. Súčasťou vstupného listu budú aj katalógové čísla Vášho prihláseného psa/psov, ktoré nájdete na ďalšej strane vstupného listu. Je nevyhnutné, aby ste si ich vytlačili a priniesli so sebou na výstavu, pretože na výstave sa už vydávať nebudú. S týmito číslami nastúpite do výstavného kruhu, prípadne aj na záverečné súťaže. Neplatí, ak sa preukážete vstupným listom či číslami v mobilnej aplikácii, platné sú iba v tlačenej forme.

Uzávierky prihlášok: 

 1. termín – 27.08.2019
 2. termín – 17.09.2019
 3. termín – 08.10.2019

Výstavné poplatky

Bankové spojenie:
Názov účtu: Slovenská kynologická jednota, Furmanská 9, 84103 Bratislava
č. účtu: 2667080247/1100
IBAN CODE: SK73 1100 0000 0026 6708 0247
SWIFT CODE / BIC: TATRSKBX
Adresa banky: Tatra banka, Hodžovo nám.3, Bratislava

Úhradu výstavných poplatkov vykonajte až po registrácii online prihlášky. Nezabudnite uviesť variabilný symbol! 

Ak prihlasujete viac výstav ako jednu a e-mailom dostanete 2 variabilné symboly, postačuje ak výstavné poplatky z oboch návratných e-mailov spočítate a platbu poukážete jedným bankovým prevodom s uvedením jedného variabilného symbolu. Každý vystavovateľ pri akejkoľvek forme úhrady výstavných poplatkov musí uviesť na doklad o poukázaní peňazí vlastné meno a adresu, aby bolo možné správne identifikovať platbu.

Zľava za 2. a ďalších psov sa môže uplatniť len vtedy, ak je meno majiteľa v plnom znení zhodné s 1. prihláškou. Pri väčšom počte prihlásených psov sa jedince prihlásené do tried mladší dorast, dorast, veteránov a čestnej nepovažujú za 1.prihláseného psa.

Storno prihlášky je možné LEN do termínu druhej uzávierky! Žiadosť TU.

V prípade storna prihlášky alebo vrátenia poplatkov z akéhokoľvek iného dôvodu, bude z poukázanej sumy výstavného poplatku odpočítaný manipulačný poplatok vo výške 10 €.

Výstavné poplatky za neprijaté prihlášky budú vrátené na účet, z ktorého boli uhradené do 30 dní po ukončení výstavy. Nie je potrebné posielať žiadosť. 

V prípade preradenia psa do tried  mladých, čestnej, resp. veteránov po predošlom prihlásení a zaplatení vyššieho poplatku, sa preplatok nevracia.

Online štatistiku obsadenia tried nájdete po prihlásení v online systéme.

Potrebné údaje k úhrade (bankové spojenie, výšku výstavného poplatku a variabilný symbol) nájdete pri odoslanej prihláške v systéme online. Termín uzávierky je zároveň aj termínom úhrady výstavného poplatku k príslušnej uzávierke. 

Úhradu výstavného poplatku = bankový prevod je nutné realizovať do 24 hodín od prihlásenia psa cez online. Neuhradené prihlášky sú bez upozornenia po 7-mich dňoch vymazané. Vystavovatelia, ktorých poplatky nebudú na účte najneskôr do termínu uzávierky výstavy, resp. budú neidentifikovateľné, sa budú považovať za neuhradené. Každý majiteľ, resp. vystavovateľ, musí uviesť variabilný symbol. 

Pri platbách zo zahraničia uveďte variabilný symbol do správy-informácie pre príjemcu. 

Pri prihlasovaní šteniatok do triedy mladšieho dorastu alebo dorastu s formou úhrady DARČEKOVÝM POUKAZOM NA VÝSTAVNÝ POPLATOK upozorňujeme na nasledovné:

 • v online systéme pri vytvorení prihlášky vyznačte spôsob platby darčekovým poukazom
 • originál poukazu (NIE KÓPIU!) zašlite poštou na adresu organizátora (SKJ – MVP, Furmanská 9, 841 03 Bratislava) a to ihneď po obdržaní potvrdzovacieho emailu. Ak do 7 dní od prihlásenia nebude na uvedenej adrese darčekový poukaz, prihláška bude vymazaná!

V prípade, že psa prihlasujete na dva-tri dni, alebo prihlasujete viac jedincov, odrátajte výstavný poplatok (za triedu mladšieho dorastu alebo dorastu za jeden deň) podľa propozícií z celkovej čiastky výstavného poplatku v aktuálnej uzávierke. Na darčekový poukaz napíšte číslo VS z návratného e-mailu, ktorý ste obdržali po prihlásení v online systéme.

Doklady o úhrade nie je potrebné zasielať. Platba sa identifikuje podľa variabilného symbolu. 

Prihlásením svojho psa sa vystavovateľ zaväzuje dodržiavať predpisy výstavného poriadku SKJ, FCI, propozície výstavy a slovenské veterinárne predpisy a vyslovuje súhlas na zverejnenie jeho adresy v katalógu výstavy a na webovej stránke organizátora. Taktiež dáva súhlas na publikovanie fotografií, výsledkov a posudkov jedinca podľa potrieb usporiadateľa, SKJ a partnerov výstavy. 
Prihlásením psa sa vystavovateľ zaväzuje uhradiť všetky poplatky.

Kontakt

Tel: +421 910 707 083
Stránkové hodiny pondelok a štvrtok od 13.00 do 16.00 hod.

Email: [email protected]

Táto e-mailová adresa slúži výlučne na podávanie informácií.

Všetky potrebné informácie k prihláseniu nájdete na tejto stránke. Prihlášky ako aj prílohy: (preukazy o pôvode, šampionáty, medzinárodné pracovné certifikáty) nahrávajte prosím vo vašom menu v systéme online www.onlinedogshows.sk


Usporiadateľ:
Slovenská kynologická jednota, Furmanská 9, 84103 Bratislava