Slovak Junior & Veteran Trophy Show
4. apríl 2020
Slovak Junior Trophy Winner
Slovak Veteran Trophy Winner

PROGRAM

Prestížna výstava výhradne pre triedy mladých a veteránov všetkých plemien psov. Výstava sa uskutoční v sobotu 4. apríla 2020 na výstavisku Incheba Expo, a.s. www.incheba.sk. 

Organizuje sa časovo súbežne s výstavou Victory show – Šampión šampiónov. Z toho dôvodu je predpoklad, že jedinec nebude časovo stíhať účasť na tejto výstave a aj na Victory show – Šampión šampiónov.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Výstava je usporiadaná podľa výstavného poriadku SKJ a propozícií vydaných organizátorom (schválených prezídiom SKJ). Na výstave sa môžu zúčastniť len jedince zapísané v plemenných knihách uznaných FCI.  Tituly a ocenenia udelené na tejto výstave platia pre splnenie podmienok pre priznanie titulov Slovenský šampión krásy mladých a Slovenský veterán šampión.

Ku každej prihláške musí byť priložená čitateľná kópia originálu preukazu pôvodu psa. Bez nahratého preukazu o pôvode nemôže byť pes prijatý na výstavu. 

Prihlásiť psa na výstavu v deň konania výstavy nie je možné! 

Usporiadateľ má právo bez uvedenia dôvodu neprijať psa na výstavu.

U plemien, u ktorých nie je štandardom povolená kupirácia, môže rozhodca rozhodnúť o tom, že psa neposúdi pre podozrenie na operácie určené na korekciu pôvodného stavu alebo črty (napr. kupírované ucho, kupírovaný chvost). Dôvod, prečo bolo zadané hodnotenie NEMOŽNO POSÚDIŤ musí byť uvedený v posudku.

Ak sa výstava neuskutoční z dôvodov nezavinených usporiadateľom, výstavné poplatky sa použijú na úhradu vzniknutých nákladov. Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené psom či psovi. Majiteľ zodpovedá za všetky škody spôsobené psom. 

Usporiadateľ má právo neumožniť účasť na záverečných súťažiach psovi, ktorého predvádzajúci nie je označený katalógovým číslom daného jedinca!

Rozhodca je povinný vylúčiť z posudzovania psy agresívne. Na výstave nie je dovolené stavať psa proti psovi (tzv. hecovanie). Používanie sprayov, púdrov a iných kozmetických prípravkov na úpravu srsti je zakázané. Hlasité povzbudzovanie (double handling) psov spoza kruhu je zakázané. Vyväzovanie psov na upravovacích stoloch (tzv. šibeniciach) mimo času, kedy sú psy upravované, je prísne zakázané. Porušenie týchto zákazov môže mať za následok vylúčenie psa z výstavy. 

Predaj šteniec na výstavisku je prísne zakázaný!

Vystavovateľ je zodpovedný za ochranu a pohodu psa na výstave. Je zakázané vystavovať psy situáciám, pri ktorých dochádza k nepohode a zdravotným komplikáciám, ako napr. ponechanie psa v aute pri extrémnych teplotách v lete, či zime alebo kruté zaobchádzanie so psom. Porušenie tohto zákazu bude viesť k vylúčeniu z terajšej a nasledujúcich výstav psov. Rozhodcovia posudzujú podľa platných štandardov vydaných Medzinárodnou kynologickou organizáciou (FCI). 

Rozhodca môže odmietnuť posúdiť psa, ktorý nastúpi do kruhu neskoro. Rozhodca je povinný odmietnuť posúdiť aj psa, ktorého majiteľ na výzvu vedúceho kruhu nepredloží preukaz o pôvode psa.

Upozornenie pre vystavovateľov! Posudkové listy vystavovaných jedincov sú v kruhu. Skontrolujte si v katalógu správnosť zaradenia Vášho psa do triedy podľa plemena a pohlavia. Ak nie je správne zaradený, ešte pred začiatkom posudzovania si vo výstavnej kancelárii vyžiadajte preradenie psa do správnej triedy. 

VETERINÁRNE PODMIENKY

Každý pes v majetku občana SR musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou, resp. podľa dĺžky platnosti vakcíny. Psy zo zahraničia musia mať PET PASSPORT s platným očkovaním proti besnote.

TRIEDY

  • mladých od 9 do 18 mesiacov 
  • veteránov od 8 rokov

TITULY/SÚŤAŽE

  • CAJC SR – čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy mladých môžu získať psy a suky s ocenením výborný 1 v triede mladých 
  • Slovak Junior Trophy Winner = CAJC – môžu získať jedince ocenené V1 v triede mladých, zvlášť psy a suky
  • Slovak Veteran Trophy Winner = môžu získať jedince ocenené V1 v triede veteránov, zvlášť psy a suky
  • Slovak Trophy BOB – do súťaže nastupujú jedince ocenené Slovak Junior Trophy Winner a Slovak Veteran Trophy Winner 
  • Slovak Trophy BIG – do súťaže nastupujú jedince ocenené Slovak Trophy BOB. Určí sa poradie prvých troch.
  • Slovak Trophy BIS – do súťaže nastupujú jedince ocenené Slovak Trophy BIG. Určí sa poradie prvých troch.

ROZHODCOVIA

Posúdenie všetkých plemien tried mladých a veteránov až po výber Slovak Trophy BIG

FCI skupina 2 + FCI neuznané plemená

Bíroš Milan, SK

FCI skupiny 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Havelka Tibor, SK

Výber Slovak Trophy BIS – súťaž prebehne v záverečnom kruhu Victory show – Šampióna šampiónov

Vítková Viera, SK

PRIHLASOVANIE A POPLATKY

PRIHLASOVANIE IBA ONLINE
www.onlinedogshows.sk

Úhradu výstavných poplatkov vykonajte až po registrácii online prihlášky. Nezabudnite uviesť variabilný symbol! Ku každej prihláške musí byť priložená čitateľná kópia preukazu o pôvode psa! 

Storno prihlášky je možné LEN do termínu druhej uzávierky! Žiadosť TU.

V prípade vrátenia poplatkov z akéhokoľvek dôvodu, si z poukázanej sumy účtujeme manipulačný poplatok vo výške 10€.

Online štatistiku obsadenia tried nájdete po prihlásení v online systéme.

Potvrdenie o prijatí/vstupný list/návratku nájdete po prihlásení v online systéme cca 5 dní pred výstavou. Rozdelenie kruhov a mapu výstaviska nájdete cca 5 dní pred výstavou na webstránke výstavy.

Súčasťou vstupného listu budú aj katalógové čísla Vášho prihláseného psa/psov, ktoré nájdete na ďalšej strane vstupného listu. Je nevyhnutné, aby ste si ich vytlačili a priniesli so sebou na výstavu, pretože na výstave sa už vydávať nebudú. S týmito číslami nastúpite do výstavného kruhu, prípadne aj na záverečné súťaže.
Neplatí, ak sa preukážete vstupným listom či číslami v mobilnej aplikácii, platné sú iba v tlačenej forme.

Potrebné údaje k úhrade (bankové spojenie, výšku výstavného poplatku a variabilný symbol) nájdete pri odoslanej prihláške v systéme online. Termín uzávierky je zároveň aj termínom úhrady výstavného poplatku k príslušnej uzávierke. 

Úhradu výstavného poplatku = bankový prevod je nutné realizovať do 24 hodín od prihlásenia psa cez online. Neuhradené prihlášky sú bez upozornenia po 7-ich dňoch vymazané. Vystavovatelia, ktorých poplatky nebudú na účte najneskôr do termínu uzávierky výstavy, resp. budú neidentifikovateľné, sa budú považovať za neuhradené. Každý majiteľ, resp. vystavovateľ, musí uviesť variabilný symbol. Pri platbách zo zahraničia uveďte variabilný symbol do správy-informácie pre príjemcu. 

UPOZORNENIE
Ak prihlasujete viac výstav (Slovenskú elitnú výstavu šteniat, Slovak Junior & Veteran Trophy show, Victory show a Národnú výstavu), e-mailom dostanete 2 alebo 3 variabilné symboly. Stačí keď výstavné poplatky z návratnych e-mailov spočítate a platbu poukážete jedným bankovým prevodom s uvedením jedného variabilného symbolu.

Doklady o úhrade nie je potrebné zasielať. Platba sa identifikuje podľa variabilného symbolu. 

Na úhradu výstavného poplatku nie je možné využiť Darčekový poukaz na výstavný poplatok.

Prihlásením svojho psa sa vystavovateľ zaväzuje dodržiavať predpisy výstavného poriadku SKJ, propozície výstavy a slovenské veterinárne predpisy a vyslovuje súhlas na zverejnenie jeho adresy v katalógu výstavy a na webovej stránke organizátora. Taktiež dáva súhlas na publikovanie fotografií, výsledkov a posudkov jedinca podľa potrieb usporiadateľa, SKJ a partnerov výstavy. 

Prihlásením psa sa vystavovateľ zaväzuje uhradiť všetky poplatky.

VYSTAVOVANIE ŠAMPIONÁTOV KRÁSY

Šampionáty krásy Slovenska bude možné požiadať vystaviť priamo na výstavisku. K žiadosti je potrebné odovzdať vyplnenú žiadosť, originály posudkových listov, kópiu PP a ostatné doklady podľa príslušného poriadku šampionátu.

K čakateľstvám CAC získaným do 31.12.2017 je treba predložiť aj originály kartičiek CAC, res.CAC, CAJC.

Info k poriadkom šampionátov a tlačivá žiadostí: www.skj.sk. Bez predpísaných podkladov nebude možné vyhovieť žiadosti o šampionát!

Jednotný poplatok za vystavenie diplomu šampióna na výstavisku je 25€ !

UZÁVIERKY PRIHLÁŠOK

I. uzávierka: 06.02.2020, II. uzávierka: 27.02.2020, III. uzávierka: 12.03.2020

Výstavné poplatky

1. uzávierka

2. uzávierka

3. uzávierka

 

06.02.2020

27.02.2020

12.03.2020

Trieda mladých

30€

35€

40€

Trieda veteránov

20€

25€

30€

BANKOVÉ SPOJENIE

Názov účtu: Slovenská kynologická jednota, Furmanská 9, 84103 Bratislava
Číslo účtu: 2667080247/1100
IBAN CODE: SK73 1100 0000 0026 6708 0247
SWIFT CODE / BIC: TATRSKBX
Adresa banky: Tatra banka, Hodžovo nám.3, Bratislava

CENY

Ceny za tituly Slovak Junior Trophy Winner, Slovak Veteran Trophy Winner, Slovak Trophy BOB a Slovak Trophy BIG majitelia víťazných jedincov obdržia v kruhu. 

Víťazi záverečnej súťaže Slovak Trophy BIS získajú cenu v záverečnom kruhu. 

Ceny je nutné prevziať počas výstavného dňa. Dodatočné zasielanie cien nie je možné!

Kontakt

Slovenská kynologická jednota, Furmanská 9, 84103 Bratislava
Tel: 00421 (0) 910/707083
Stránkové dni: utorok, štvrtok od 13.00 – 15.00

Email: [email protected]